tlf. 480 480 00


 

Arealmåling

AREALMÅLING VIL FOM. 01.01.08 UTFØRES IHHT. NS3940 2008. (nye arealbegreper)[UTGÅR]
Arealer måles inntil videre etter NS 3940 2. utgave juni 1986

Standarden er formulert på en slik måte at lover og forskrifter ikke har betydning for beregning av arealer. Dette betyr at for eksempel et soverom, som ikke har tilfredsstillende dagslys i henhold til dagens teknisk forskrift, kan ha målverdig areal.
I leilighetsbygg, flermannsboliger, er det bruksenheten som måles og det blir normalt ikke beregnet andel av fellesareal som trappoppganger etc.
Alle arealer over 50 m² avrundes til nærmeste hele m².

Bruttoareal (BTA)

Bruttoareal er areal av maleverdige deler begrenset av ytterveggers utside.Bruttoareal for deler av en etasje
måles fra midten av veggen mellom delene. Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer og gallerier og loft og kjeller.

Merknad: Bruttoareal angis ikke for åpne deler, unntatt for spesielle bygninger som f.eks. parkeringshus.
RegIer for måleverdighet innebærer at bruttoareal for
(Iofts)etasjer med skråtak bare regnes til grensen
0.6 m utenfor høyden 1.9 m.

Bruksareal (BRA)

Bruksareal er det areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger med fradrag som angitt nedenfor. En etasjes bruksareal er summen av bruksarealene for etasjens bruksenheter og felles deler. For beregning av bruksareal tas mål fra innside vegg eller annen begrensende bygningsdel.

I bruksareal medregnes:
• Vegger med inntil 0,5 m tykkelse innenfor en bruksenhet. Veggtykkelse utover 0,5 m trekkes ifra
• bruksarealet.
• Innredningsenheter, frittliggende rør og ledninger
• Kanal som er mindre enn 0,5 m² og ikke tilknyttet omsluttende vegg

I bruksareal medregnes ikke:
• Areal som opptas av vegger mellom bruksenhe- ter og mellom bruksenheter og relies deler, samt søyler, skorsteiner, kanaler e.l. som er tilsluttet slike deler
• Areal som opptas av vegger mellom bruksenhet og tilhørende tilleggsdel som har adkomst bare fra felles del (f.eks. fra felles trapperom)
• Areal som opptas av andre vertikale bygningsdeler enn vegger, f.eks. søyler, skorsteiner, kanaler, med tverrsnitt større enn 0,5 m²

Boligareal (BOA)

Boligareal er bruksareal av boligens hoveddel.

I hoveddel inngår følgende rom innenfor en bruksenhet (bolig) uansett hvilken etasje rommene befinner seg i:
• Oppholdsrom, soverom, kjøkken
• Rom for personlig hygiene og for klesvask
• Badstue, trimrom, rom for svømmebasseng
• Vindfang, entre
• Solenergirom som brukes som oppholdsrom ogsa om vinteren
• Rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som nevnt ovenfor